STATUT

Naslov I

Ustava in nameni
1. člen – Imenovanje – sedež – trajanje 
 1. V skladu z zakonsko uredbo 117 iz leta 2017 (v nadaljnjem besedilu »kodeks tretjega sektorja«) in določbami civilnega kodeksa o združenjih udeleženci ustanovijo Združenje, ki ni priznano z imenom “DM + Društvo mladih Slovencev v Italiji, v nadaljnjem besedilu »Združenje«.
 2. Združenje ima zakonito prebivališče v občini Špeter Slovenov. Vsaka sprememba zakonitega prebivališča v občini Špeter Slovenov ne pomeni sprememb členov statuta, razen če jih odbor svetovalcev posebej ne odobri in nato sporoči pristojnim uradom.
 3. Združenje deluje na območju dežele Furlanije Julijske krajine, kjer je tradicionalno prisotna slovenska manjšina, zlasti v tržaški pokrajini ter na vzhodnih območjih pokrajin Gorice in Vidma. Združenje namerava delovati na narodni in mednarodni ravni.
 4. Združenje lahko ustanovi oddelke ali sekundarne pisarne v Italiji ali tujini.
 5. Trajanje Združenja je neomejeno.
 
2. člen – Uporaba kratice »ETS« ali oznake »entiteta tretjega sektorja« v imenu 
 1. Od ustanovitve nacionalnega registra tretjega sektorja (NRTS) in registracije Združenja v ustrezen odsek tega registra bo treba vstaviti akronim »ETS« ali oznako »entiteta tretjega sekotrja« v socialno poimenovanje. Od trenutka registracije v NTSR bo poimenovanje Združenja postalo »DM + Društvo mladih Slovencev v Italiji ETS« ali »DM + Društvo mladih Slovencev v Italiji entiteta tretjega sektorja«.
 2. Od takrat bo moralo združenje uporabljati oznako »entiteta tretjega sektorja« ali kratico »ETS« za akte, za korespondenco in javno komuniciranje.
 
 
3. člen – Cilji
 1. Združenje je neversko in nestrankarsko in svojo institucionalno in združevalno dejavnost opira na ustavna načela demokracije in družbene udeležbe.
 2. Združenje ne izvaja profitnih, javnih, solidarističnih in socialnih koristi s svojo dejavnostjo, izvaja pa, izključno ali na splošno, eno ali več dejavnosti splošnega interesa.
 3. Združenje deluje v sledečih panogah: organizacija in upravljanje kulturnih, umetniških in rekreacijskih dejavnosti družbenega pomena, vključno z drugimi dejavnostmi, kot so uredništvo, promocijske dejavnosti in razširjanje kulture in prakse prostovoljnega dela ter dejavnosti splošnega interesa iz tega člena.
 4. Združenje ima naslednje cilje:
  1. Spodbujati združevanje mladih, spodbujati in podpirati njihovo sodelovanje ter z izobraževanjem spodbujati razvoj veščin, poleg tega pa usklajevati in spodbujati njihove dejavnosti. Združenje črpa navdih iz njihove slovenske jezikovne in kulturne dediščine, iz načel demokracije, enakosti, spoštovanja svobode in dostojanstva članov ter svojo dejavnost opira na zaščito in krepitev slovenskega jezika, kulture in identitete slovenske manjšine v Furlaniji Julijski krajini in po vsej državi;
 
 
4. člen – Dejavnost
 1. Za izpolnitev zgoraj navedenih ciljev lahko Združenje izvaja naslednje dejavnosti: dajati vrednost posameznim talentom in krepiti kompetence mladih, spodbujati izmenjavo dobrih praks, iskati doseganje intelektualnih rezultatov s krepitvijo povezav med neformalnim študijem v mladem sektorju in trgom dela, da se olajša namestitev mladih v njem, in poleg tega spodbujati in krepiti aktivno državljanstvo in podjetništvo, zlasti v zvezi s socialnimi podjetji;
  1. organizirati tečaje, seminarje, konference, delovne skupine in druge dogodke;
  2. vzpostaviti stike s podobnimi organizacijami z namenom povečanja vzajemnega znanja;
  3. spodbujati kulturne, izobraževalne, znanstvene, raziskovalne, informacijske, družbene in rekreacijske pobude tudi z mednarodnimi izmenjavami;
  4. posvetiti posebno pozornost pripravi zbirk, publikacij ter avdiovizualnih in digitalnih gradiv, izvajati izobraževalne, informacijske, glasbene in gledališke dejavnosti, ki so skladne z zakonsko določenimi nameni;
  5. dajati prednost avtonomni ustvarjalnosti in produkcijskemu potencialu ter razširjanju kulturnih dejavnosti slovenske manjšine v Italiji;
  6. vzpostaviti stike s podobnimi organizacijami (slovenskimi ali neslovenskimi) z namenom spodbujanja kulturne in druge izmenjave;
  7. vzpostaviti odnose in sklepati sporazume z javnimi in zasebnimi organi ter posamezniki, da bi ustvarili dogodke, kulturne pobude in cilje, ki so skladni z zakonsko določenimi nameni. Sodelovati v evropskih in drugih projektih;
  8. izvajati le obrobne in sporadične komercialne dejavnosti, namenjene samopodpori in nikakor ne za dobiček;
  9. razvijati in varovati slovensko kulturno dediščino v vseh njenih izrazih, na območju Furlanije Julijske krajine na splošno in izven njenih meja;
  10. izvajati katero koli drugo dejavnost, ki na tem seznamu ni posebej omenjena, vsekakor pa je povezana s prejšnjimi, pod pogojem, da je skladna z institucionalnimi nameni in je primerna za izvajanje.
 2. Združenje lahko v skladu s členom 6 kodeksa tretjega sektorja izvaja tudi dejavnosti, ki se razlikujejo od dejavnosti splošnega interesa, pod pogojem, da so sekundarne in instrumentalne narave in se izvajajo v skladu z merili in omejitvami, določenimi v prej omenjenem kodeksu oziroma v njegovih izvedbenih določbah.
 3. Združenje lahko ustanovi tudi javne zbiralce sredstev za financiranje svojih dejavnosti splošnega interesa v oblikah, pogojih in v mejah, določenih v členu 7 kodeksa tretjega sektorja in poznejših izvedbenih odlokih istega kodeksa.
  

Naslov II

Pravila o razmerju do Združenja
5. člen – Notranji pravilnik
 1. Notranja organizacija Združenja temelji na kriterijih demokratičnosti, enakih možnosti in enakosti pravic svojih članov, funkcije Združenja so volilne in vsi člani so lahko imenovani.
 2. Glede pravic in dolžnosti do Združenja se med člani ne dela razlik.
 
 
6. člen – Člani 
 1. V Združenje lahko vstopijo fizične in pravne osebe, ki z ravnanjem po institucionalnih namenih Združenja nameravajo sodelovati tako, da izpolnijo te namene.
 2. Pravne osebe zastopa zadevni predsednik ali drug subjekt, ki ga pooblasti odbor svetovalcev.
 3. Članstvo v Združenju je za nedoločen čas in ga ni mogoče določiti začasno, razen če član uveljavi pravico do odstopa.
 
 
7. člen – Postopek sprejema
 1. Za pristop k Združenju lahko vsi zainteresirani pisno zaprosijo svetovalni odbor, ki je organ, pristojen za odločanje o njihovem sprejemu. Vlagatelj mora v vlogi natančno določiti, da se zavezuje, da bo sprejel pravila statuta in notranjih predpisov, spoštoval določbe, ki jih bodo izdali odbor svetovalcev in skupščina, ter sodeloval v življenju Združenja.
 2. Odbor svetovalcev sprejme odločitev o sprejemu ali zavrnitvi v 90 (devetdesetih) dneh od predložitve vloge. Odbor svetovalcev se mora odločiti v skladu z nediskriminatornimi merili, skladnimi z zastavljenimi cilji in opravljenimi dejavnostmi splošnega interesa.
 3. Sprejetje vloge se novemu članu sporoči v 30 (tridesetih) dneh od datuma sprejetja sklepa, član pa mora biti vpisan v knjigo članov.
 4. Vsak ukrep zavrnitve mora biti motiviran in pisno posredovan zainteresirani stranki najpozneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma sprejetja sklepa. Zainteresirana stranka se lahko v primeru zavrnitvenega ukrepa pritoži na običajno skupščino najpozneje v 30 (tridesetih) dneh od prejema sporočila s posebno zahtevo, ki jo mora s priporočenim pismom poslati odboru svetovalcev z overjeno elektronsko pošto ali na kakšen drug ustrezen način za potrditev prejema; redna skupščina mora potekati v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema vloge. Pritožniku mora biti zagotovljena pravica do zaslišanja na skupščini.
 5. Vloge za sprejem, ki jih vložijo mladoletniki, mora podpisati skrbnik. Starš, ki podpiše prošnjo, zastopa mladoletnika v vseh pogledih do Združenja in je v enaki meri odgovoren za vse obveznosti pridruženega mladoletnika.
 
 
8. člen – Pravice in dolžnosti članov
 1. Člani imajo pravico do:
  1. sodelovanja v skupščini s pravico glasovanja, vključno s pravico do aktivnega in pasivnega volilnega telesa;
  2. tega, da so obveščeni in da sodelujejo pri vseh dejavnostih in pobudah Združenja;
  3. preučevanja korporacijskih knjig. Za uveljavitev te pravice mora član svetovalnemu odboru predložiti navedeno zahtevo za preučevanje korporacijskih knjig. Svetovalni odbor zagotovi članu to pravico najkasneje v roku naslednjih 15 (petnajst) dni. Preučevanje korporacijskih knjig se izvaja na sedežu Združenja v prisotnosti osebe, ki jo je navedel odbor svetovalcev.
 2. Uresničevanje socialnih pravic je članom na voljo od trenutka njihove registracije v knjigo članov, pod pogojem, da so v skladu s plačilom morebitne članarine, z izjemo pravice glasovanja v skupščini, ki jo ureja 16. člen, c. 2 tega statuta.
 3. Člani imajo dolžnost, da:
  1. sprejemajo vedenja v skladu z duhom in nameni Združenja in varujejo njegovo ime, pa tudi vedenja v odnosih med člani ter med člani in korporativnimi organi;
  2. spoštujejo statut, vse notranje predpise in resolucije, ki jih sprejmejo pravne osebe;
  3. plačajo članarino v obsegu in v pogojih, ki jih letno določi odbor svetovalcev.
 4. Članarine in prispevki niso prenosljivi, z izjemo prenosov zaradi smrti, in jih ni mogoče prevrednotiti.
 
 
9. člen – Razlogi za prekinitev razmerja do Združenja 
 1. Članstvo v Združenju se lahko izgubi zaradi:
  1. prostovoljnega umika. Vsak član lahko pravico do odstopa od pogodbe kadar koli uveljavi s pisnim sporočilom odboru svetovalcev. Umik ima takojšen učinek;
  2. neplačanja članarine, če je bila predvidena, v roku 180 (sto osemdeset) dni od začetka poslovnega leta. Odbor svetovalcev to obveznost sporoči vsem članom v razumnem roku, da lahko izvedejo plačilo. Posameznik, ki mu je poteklo članstvo, lahko vloži novo vlogo za sprejem v skladu s 7. členom tega statuta.
 2. Člana se lahko izključi iz Združenja, vendar na podlagi:
  1. obnašanja, ki je v nasprotju s cilji Združenja;
  2. trajne kršitve zakonskih, regulativnih obveznosti ali sklepov korporativnih organov;
  3. povzročitvi obsežne materialne ali moralne škode Združenju.
 3. Ukrep za izključitev, ki ga je izdal odbor svetovalcev, mora biti motiviran in pisno posredovan zainteresirani stranki najpozneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma sprejetja sklepa. Zainteresirana stranka se lahko v primeru zavrnitvenega ukrepa pritoži na običajno skupščino najpozneje v 30 (tridesetih) dneh od prejema sporočila s posebno zahtevo, ki jo mora s priporočenim pismom poslati odboru svetovalcev z overjeno elektronsko pošto ali na kakšen drug ustrezen način za potrditev prejema; redna skupščina mora potekati v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema vloge. Pritožniku mora biti zagotovljena pravica do zaslišanja na skupščini. Do dneva redne seje za pritožbo velja, da je član, ki ga zadeva izključitveni ukrep, suspendiran: v vsakem primeru lahko sodeluje na sejah, vendar nima pravice glasovanja.
 4. Umaknjeni ali izključeni član nima pravice do vračila vplačanih članarin niti nobene pravice do premoženja Združenja.
 

 Naslov III

Pravila prostovoljstva
10. člen – Prostovoljci in prostovoljno delo
 1. Če so prostovoljci prisotni, so to fizične osebe, ki si delijo cilje Združenja in ki po svobodni izbiri svojo dejavnost izvajajo prek njega osebno, spontano in svobodno, brez dobička, niti posrednega, in izključno za namene solidarnosti.
 2. Združenje mora v ustrezen register vpisati prostovoljce, člane in nečlane, ki svoje dejavnosti izvajajo trajno.
 3. Združenje mora svoje prostovoljce zavarovati tudi pred nesrečami in boleznimi, povezanimi z izvajanjem prostovoljne dejavnosti, ter civilno odgovornostjo do tretjih oseb.
 4. Prostovoljnega dela se ne sme plačati na noben način, plačati ga ne sme niti upravičenec. Prostovoljcu je mogoče povrniti dejansko nastale stroške in analitično dokumentirati opravljeno dejavnost, ob odobritvi in v mejah, ki jih določi odbor svetovalcev.
 
11. člen – Prostovoljci in plačani ljudje
 1. Delo prostovoljca je nezdružljivo s katero koli obliko podrejenega ali samozaposlenega delovnega razmerja in s kakršnim koli drugim plačanim delovnim odnosom z organom, s katerim je prostovoljec povezan ali prek katerega opravlja svojo prostovoljno dejavnost.
  

Naslov IV

Socialni organi
12. člen – Organi Združenja
 1. Organi Združenja so:
  1. skupščina članov;
  2. upravni organ (oziroma odbor svetovalcev);
  3. regulativni organ, ki je obvezno imenovan, če nastopijo pogoji iz člena 30 kodeksa tretjega sektorja;
  4. revizijski organ, ki se ga obvezno imenuje v primeru pogojev iz 31. člena kodeksa tretjega sektorja.
 2. Volitve organov Združenja nikakor ne smejo biti zavezujoče ali omejene in so obveščene na podlagi največje svobode udeležbe v aktivnem in pasivnem volilnem telesu.
 
 
13. člen – Skupščina članov: sestava, sklic in delovanje 
  1. Skupščina je suveren organ Združenja in je sestavljena iz vseh članov v skladu s plačilom morebitne vsakoletne članarine.
  2. Vsak član lahko osebno posreduje v skupščini ali ga lahko zastopa drug član na podlagi pooblastila, ki mora biti napisano in podpisano ter mora vsebovati navedbo pooblastitelja in pooblaščenca. Dovoljeno je samo eno pooblastilo na člana.
  3. Skupščino skliče predsednik Združenja na podlagi sklepa odbora svetovalcev, vsaj enkrat letno za potrditev računovodskih izkazov. Skupščino se lahko tudi skliče v primeru:
   1. motivirane zahteve večine članov odbora svetovalcev;
   2. motivirane zahteve, ki jo na odbor svetovalcev naslovi najmanj 1/5 (petina) članov.

V primerih iz členov a) in b) mora predsednik poskrbeti za sklic skupščine, ki mora potekati v 60 (šestdesetih) dneh od datuma zahteve. Če predsednik ne skliče skupščine v omenjenem času, mora nadzorni organ, če je imenovan, nadaljevati v njegovem imenu in nemudoma sklicati skupščino.

 1.  
 2. Sklic je treba pisno poslati članom po pismu ali e-pošti najmanj 8 (osem) dni pred datumom seje. V sporočilu morajo biti navedeni kraj, dan in čas prvega in drugega sklica ter teme dnevnega reda. Drugi sestanek sklica mora biti predviden najmanj 24 (štiriindvajset) ur po prvem sklicu.
 3. Skupščina se lahko sestane tudi preko videokonference, pod pogojem, da so vsi udeleženci identificirani in se jim omogoči spremljanje razprave v živo, da lahko posegajo v razpravo glede obravnavanih tem in sodelujejo pri glasovanju. Skupščina se izvede v kraju, kjer je predsednik in kjer mora biti tudi sekretar seje, da se omogoči priprava in podpis zapisnika v ustrezno knjigo. Če je med sejo povezava prekinjena, bo predsednik ali oseba, ki zaseda njegovo mesto, razveljavila sejo. V primeru prekinjene povezave bodo odločitve, sprejete do prekinitve, veljavne.
 4. Skupščini predseduje predsednik Združenja ali podpredsednik, če je predsetnik odsoten, ali pa kateri koli drug član, kot je navedeno na seji.
 5. Razprave in resolucije skupščine so povzete v poročilu, ki ga je podpisal predsednik, in s posebej imenovanim zapisnikarjem. Zapisnik je zapisan v knjigo sej in sklepov skupščine, ki se vodi na sedežu Združenja.
 
 
14. člen – Redna skupščina: spretnosti in sklepčnosti
 1. Naloga redne skupščine je, da:
  1. odobri računovodske izkaze, ki jih pripravi odbor svetovalcev;
  2. odobri vsakoletni in večletni program dejavnosti, ki ga pripravi odbor svetovalcev;
  3. odobri vsako socialno poročilo, ki ga pripravi odbor svetovalcev;
  4. določi število, izvoli in prekliče člane odbora svetovalcev;
  5. izvoli in prekliče člane nadzornega organa, ki mora biti obvezno imenovan ob izpolnjevanju pogojev iz 30. člena kodeksa tretjega sektorja;
  6. izvoli in prekliče revizijski organ, ki je obvezno imenovan ob izpolnjevanju pogojev iz člena 31 kodeksa tretjega sektorja; 
  7. odloča o pritožbah zoper zavrnitev članstva in izključitev iz Združenja;
  8. odobri vse predpise za izvajanje statuta in druge predpise, ki jih za delovanje Združenja pripravi odbor svetovalcev; 
  9. razpravlja o odgovornosti članov korporativnih organov v skladu s členom 28 kodeksa tretjega sektorja in spodbuja ukrepanje odgovornosti do njih;
  10. se posvetuje o kateri koli drugi temi dnevnega reda ali jo odboru svetovalcev ali drugemu korporacijskemu organu predloži v pregled.
 2. Redna skupščina prvega sklica je veljavno sestavljena s prisotnostjo polovice članov plus enega člana; ob drugem sklicu katero koli število navzočih članov pomeni njeno veljavnost.
 3. Razprave se na redni skupščini odobrijo z večino glasov navzočih članov ob prvem in drugem sklicu. 
 
15. člen – Izredna skupščina: spretnosti in sklepčnosti
 1. Naloga izredne skupščine je, da:
  1. obravnava predloge za spremembo statuta;
  2. obravnava prenehanje, preoblikovanje, združitev ali delitev Združenja.
 2. Za statutarne spremembe glede preoblikovanja, združitve ali delitve združenja je izredna skupščina prvega sklica veljavno sestavljena z navzočnostjo najmanj 3/4 (tri četrtine) članov in se posvetuje v primeru soglasja večine; pri drugem sklicu je veljavno sestavljena z navzočnostjo vsaj polovice članov plus enega člana in se posvetuje v primeru soglasja večine.
 3. Izredna skupščina razpravlja o razpustitvi združenja in o dodelitvi premoženja na prvem in drugem sklicu s soglasjem najmanj 3/4 (tri četrtine) članov. 
 
16. člen – Skupščina članov: pravila glasovanja
 1. Vsak član ima pravico do glasovanja samo enkrat.
 2. Do volilne pravice so upravičeni vsi člani, ki so najmanj 3 (tri) mesece vpisani v knjigo članov, pod pogojem, da izpolnjujejo plačilo vsakoletne članarine. Člani, ki v knjigo članov niso bili vpisani najmanj 3 (tri) mesece, lahko sodelujejo v skupščini brez volilnih pravic ali aktivnega in pasivnega volilnega telesa in se ne štejejo za doseganje sklepčnosti.
 3. Volilna pravica bo mladoletnemu članu samodejno podeljena šele na prvi skupščini, ko bo član dosegel polnoletnost. Starš, ki zastopa mladoletnega člana, nima pravic do glasovanja ali aktivnega in pasivnega volilnega telesa. Mladoletni člani se ne štejejo za doseganje sklepčnosti.
 4. Glasovanje običajno poteka s poimenskim glasovanjem; tajno glasovanje se opravi, kadar ga zahteva najmanj 1/10 (desetina) prisotnih. Za volitve v korporativne položaje in v vsakem primeru, ko se glasovi nanašajo na ljudi, se glasuje s tajnim glasovanjem.  
 
17. člen – Odbor svetovalcev: sestava in mandat
 1. Odbor svetovalcev je upravni organ združenja, izvoli ga skupščina med člani, ki so plačali članarino, in je sestavljen iz števila članov, ki lahko variira od 5 (pet) do 9 (devet), kot je določila skupščina ob imenovanju in ob poznejših podaljšanjih. Prvi člani odbora svetovalcev so imenovani v ustanovnem aktu. 
 2. Izključena, nesposobna in/ali bankrotirana oseba ali kdorkoli, ki je obsojen na kazen, ki pomeni prepoved, tudi začasno, iz javnih funkcij ali nezmožnost opravljanja vodstvenih funkcij, ne more biti izvoljen za svetovalca in če je imenovan, izgubi to vlogo. 
 3. Svetovalci ostanejo na položaju 3 (tri) leta in so lahko ponovno izvoljeni. Predsednik vsaj 30 (trideset) dni pred iztekom mandata skliče skupščino za izvolitev novega odbora svetovalcev.
 
18. člen – Odbor svetovalcev: pravila za sklic, delovanje in glasovanje
 1. Odbor svetovalcev skliče predsednik, kadar koli meni, da je to primerno ali kadar to zahteva najmanj 1/3 (tretjina) svetovalcev.
 2. Sklic se opravi s pisnim obvestilom, ki ga morajo svetovalci prejeti najmanj 4 (štiri) dni pred datumom zasedanja in mora navesti kraj, datum, uro in teme dnevnega reda. 
 3. Neupoštevanje pravil obveščanja ali odsotnost formalnega sklica ne bosta vplivala na sestanke, ki se jih udeležijo vsi svetovalci, saj bodo sestanki vseeno veljavni. 
 4. Odbor svetovalcev se lahko sestane tudi prek videokonference na enak način kot za skupščino.
 5. Odboru predseduje predsednik ali, če tudi njega ni, podpredsednik; če obeh ni, predseduje eden izmed svetovalcev, ki ga določijo navzoči.
 6. Seje odbora svetovalcev so zakonito sestavljene, kadar je prisotna večina njegovih članov, sklepe pa sprejema večina prisotnih. Pooblastila niso dovoljena.
 7. Glasovanje poteka s poimenskim glasovanjem, razen kadar se glasuje o ljudeh, v tem primeru se glasuje s tajnim glasovanjem.
 8. Za vsako sejo upravnega odbora se pripravi poseben zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in posebej imenovani zapisnikarji. Zapisnik je zapisan v knjigo sej in resolucij odbora svetovalcev, ki se hrani na sedežu Združenja.
 
19. člen – Pristojnosti odbora svetovalcev 
 1. Odbor svetovalcev ima najširša pooblastila za redno in izredno upravljanje Združenja, zlasti pa ima nalogo, da:
  1. pripravi računovodske izkaze, ki jih predloži v odobritev skupščini; 
  2. pripravi vsak letni in večletni program dejavnosti, ki ga predloži v odobritev skupščini;
  3. pripravi kakršno koli socialno poročilo, ki ga predloži v odobritev skupščini;
  4. pripravi kakršno koli socialno poročilo, ki ga predloži v odobritev skupščini;
  5. odloča o vlogah za članstvo v Združenju in o izključitvi članov;
  6. pripravi notranje predpise za delovanje Združenja, ki jih je treba predložiti v odobritev skupščini;
  7. odloča o morebitni letni članarini in določi njen znesek;
  8. razpravlja o sklicu skupščine;
  9. odloča o delovnih razmerjih z zaposlenimi, pa tudi s sodelavci in zunanjimi svetovalci;
  10. ratificira ali zavrne ukrepe, ki jih predsednik nujno sprejme;
  11. skrbi za skrbništvo korporativnih knjig Združenja;
  12. razpravlja o možnem izvajanju različnih dejavnosti in dokumentira njihov sekundarni in instrumentalni značaja v primerjavi z dejavnostmi splošnega interesa;
  13. sprejme katero koli drugo določbo, ki ji je pripisana s tem statutom ali notranjimi predpisi;
  14. na splošno sprejme vse potrebne ukrepe in določbe za izvajanje institucionalnih namenov ter za upravljanje in pravilno delovanje Združenja.
 2. Odbor svetovalcev lahko enemu ali več svojim članom dodeli pooblastila za izvajanje določenih kategorij aktov v imenu in na račun Združenja.
 3. Sekretar se na splošno ukvarja z vodenjem korporativnih knjig in izvaja naloge, ki jih nanj prenese odbor svetovalcev ali predsednik. 
 
20. člen – Predsednik: pristojnosti in mandat
 1. Predsednik je pravni zastopnik Združenja in ga zastopa pred tretjimi osebami in na sodišču. 
 2. Predsednik Združenja je imenovan v okviru odbora svetovalcev.
 3. Odbor svetovalcev lahko predsedniku razveljavi njegovo funkcijo na enak način kot pri volitvah.
 4. Funkcija predsednika se izgubi tudi z odstopom, odstop pa predsednik pisno sporoči odboru svetovalcev.
 5. Predsednik je na splošno odgovoren za ravnanje in dobro delovanje Združenja, odgovoren pa zlasti za to, da:
  1. podpisuje listine in dokumente, ki Združenje zavezujejo tako za člane kot tretje osebe;
  2. nadzira izvajanje resolucij skupščine in odbora svetovalcev;
  3. v primeru potrebe sprejme nujne ukrepe in jih v 15 (petnajstih) predloži v ratifikacijo odboru svetovalcev;
  4. skliče in predseduje skupščini članov in odboru svetovalcev.
 6. V primeru odsotnosti ali nerazpoloženosti predsednika njegove vloge prevzame podpredsednik. V primeru odsotnosti ali nerazpoloženosti podpredsednika, mora odbor svetovalcev izrecno prenesti pooblastila na drugega svetovalca.
 
21. člen – Vzroki za preklic in zamenjavo članov odbora svetovalcev
 1. Funkcija svetovalca se izgubi zaradi:
  1. odstopa, ki se ga pisno sporoči odboru svetovalcev;
  2. preklica, ki ga odredi redna skupščina zaradi vedenja, ki je v nasprotju s cilji Združenja, trajnih kršitev zakonskih obveznosti ali drugih ravnanj, ki škodijo interesom Združenja;
  3. tega, ker prihaja do vzrokov za nezdružljivost iz drugega odstavka 17. člena tega statuta;
  4. izgube funkcije člana zaradi pojava enega ali več vzrokov, predvidenih v 9. členu tega statuta.
 2. V primeru, da eden ali več svetovalcev preneha opravljati svojo funkcijo iz enega ali več razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, odbor svetovalcev poskrbi za nadomestilo tako, da pridobi seznam neizvoljenih članov na zadnjih volitvah odbora svetovalcev. Svetovalci, ki so na tak način prevzeli funkcijo, ostanejo na položaju do prve redne skupščine, ki mora odločiti o njihovi potrditvi. Če so potrjeni, ostanejo na funkciji do izteka mandata sedanjega odbora svetovalcev. V primeru zavrnitve, izčrpanja ali odsotnosti števila neizvoljenih odbor svetovalcev poskrbi za zamenjavo s kooptacijo, razen če to ratificira prva redna skupščina; v primeru, da ne pride do ratifikacije, bodo nastopile nove volitve. Svetovalci, ki so na tak način prevzeli funkcijo, ostanejo na tem položaju do izteka mandata sedanjega odbora svetovalcev.
 3. V primeru, da večina svetovalcev preneha opravljati svojo funkcijo, se bo štelo, da bo celoten odbor svetovalcev zastaral, predsednik ali podredno najstarejši svetovalec mora sklicati redno skupščino v roku 30 (trideset) dni od prenehanja, da se organizira nove volitve za odbor svetovalcev. Do izvolitve novih svetovalcev ostanejo odpuščeni svetovalci na položaju za običajno upravo. 
 
22. člen – Nadzorni organ: sestava, mandat in delovanje
 1. Če je imenovan, je nadzorni organ sestavljen iz 3 (treh) članov, ki jih izvoli skupščina, ki niso nujno njeni člani. 
 2. Mandat nadzornega organa traja 3 (tri) leta, njegovi člani pa so upravičeni do ponovne izvolitve.
 3. Člani nadzornega organa imenujejo predsednika.  
 4. Nadzorni organ sestavi zapisnik svojih sej, ki mora biti nato zapisan v ustrezno knjigo sej in resolucij tega organa, ki se jo hrani na sedežu Združenja.
 5. V primeru, da zaradi odstopa ali drugih razlogov eden ali več članov nadzornega organa odstopi s položaja pred iztekom mandata, jih bodo na novih volitvah, ki jih organizira skupščina, zamenjali novoizvoljeni člani. 
 6. Člani nadzornega organa, za katere se uporablja člen 2399 Civilnega zakonika, morajo biti neodvisni in svoje funkcije izvajati objektivno in nepristransko. V Združenju ne smejo opravljati drugih funkcij. 
 
23. člen – Pristojnosti nadzornega organa
 1. Odgovornost nadzornega organa je, da:
  1. nadzira skladnost z zakonodajo in členi Združenja ter spoštovanje načel pravilnega upravljanja; 
  2. nadzira ustreznost organizacijske, upravne in računovodske strukture Združenja ter njeno konkretno delovanje;
  3. izvaja računovodski nadzor;
  4. opravlja naloge spremljanja skladnosti z državljanskimi, solidarističnimi in socialno koristnimi nameni, zlasti ob upoštevanju določb členov 5, 6, 7 in 8 kodeksa tretjega sektorja;
  5. potrdi, da je bilo vsako socialno poročilo pripravljeno v skladu z ministrskimi smernicami iz 14. člena istega zakonika. Vsako socialno poročilo priznava rezultate takega spremljanja;
  6. sodeluje brez glasovalnih pravic na sejah odbora svetovalcev in skupščine, ki jim predstavlja letno poročilo o računovodskih izkazih.
 2. V primerih, predvidenih v čl. 31, c.1 kodeksa tretjega sektorja lahko nadzorni organ izvaja tudi obvezno revizijo računovodskih izkazov.
 3. Nadzorni organ ima pravico do vpogleda v dokumentacijo Združenja, ki je pomembna za izpolnjevanje njegovega mandata. Kadar koli lahko izvede inšpekcijski pregled in nadzor, zato lahko od svetovalcev zaprosi za novice o poteku socialnih dejavnosti ali o določenih dejavnostih.
 
24. člen – Revizijski organ 
 1. Če je imenovan, je revizijski sestavljen iz enega člana, ki ga izvoli skupščina, ki ni nujno njen član. Član revizijskega organa mora biti vpisan v register zakonitih revizorjev.
 2. Mandat revizijskega organa traja 3 (tri) leta, njegov član pa je lahko ponovno izvoljen.
 3. Revizijski organ je odgovoren za izvajanje obvezne revizije računovodskih izkazov.
 4. Revizijski organ pripravi zapisnik svojih sej, ki mora biti nato zapisan v ustrezno knjigo sej in resolucij tega organa, ki se jo hrani na sedežu Združenja. 
 5. V primeru, da zaradi odstopa ali drugih razlogov član revizijskega organa odstopi s položaja pred iztekom mandata, ga na novih volitvah, ki jih organizira skupščina, zamenja novoizvoljeni član.
 6. Član revizijskega organa mora biti neodvisen in opravljati svoje funkcije objektivno in nepristransko, poleg tega pa ne sme imeti drugih funkcij v Združenju.
 
25. člen – Odgovornost korporacij
 1. Poleg obveze do samega Združenja ljudje, ki so delovali v imenu in na račun Združenja, tudi osebno in skupno izpolnijo obveze, ki jih sklepa Združenje.
 2. Direktorji, generalni direktorji, člani nadzornega in revizijskega organa (če so imenovani) poročajo instituciji, korporativnim upnikom, ustanoviteljem, članom in tretjim osebam v skladu z ustreznimi delitvenimi odgovornostmi podjetja, v kolikor so združljive.
 

Naslov V

Korporativne knjige
 
26. člen – Korporativne knjige in registri 
 1. Združenje mora voditi naslednje evidence:
  1. knjigo članov;
  2. knjigo sej in resolucij skupščine;
  3. knjigo sej in resolucij skupščine odbora svetovalcev.
 2. Združenje mora voditi register sej in resolucij nadzornega organa, če je bil ta imenovan.
 3. Obveznost Združenja je tudi to, da vodi knjigo sej in resolucij revizijskega organa, če je ta imenovan.
 4. Končno mora Združenje voditi register prostovoljcev, ki svojih dejavnosti ne izvajajo občasno.
 

Naslov VI

Pravilnik o premoženju in finančnih izkazih Združenja
 
27. člen – Namen sredstev in neprofitno 
 1. Sredstva Združenja se uporabljajo za opravljanje zakonske dejavnosti izključno za izvajanje državljanskih, solidarnostnih in socialnih ciljev.
 2. Razporeditev dobička iz poslovanja in presežkov, sredstev in rezerv, tudi v primeru, da je posredna in tudi če je namenjena ustanoviteljem, članom, delavcem in sodelavcem, svetovalcem in drugim članom korporacij, je prepovedana. Razporeditev je prepovedana tudi v primeru umika ali iz kakršne koli druge hipoteze o individualni razpustitvi Združenja. 
 
28. člen – Gospodarski viri
 1. Združenje pridobiva gospodarske vire za delovanje in izvajanje svojih dejavnosti iz:
  1. članarin;
  2. javnih in zasebnih prispevkov;
  3. donacij in oporok; 
  4. dohodkov od lastnine;
  5. zbiranja sredstev;
  6. povračil, ki izhajajo iz sporazumov z javnimi upravami;
  7. dohodkov iz dejavnosti splošnega pomena in iz različnih dejavnosti v skladu s členom 6 kodeksa tretjega sektorja;
  8. kakršnega koli drugega dohodka, dovoljenega v okviru kodeksa tretjega sektorja in drugih ustreznih predpisov.
 
29. člen – Računovodski izkazi
 1. Proračunsko leto sovpada s koledarskim letom.
 2. Ob koncu vsakega proračunskega leta mora upravni odbor pripraviti računovodske izkaze, ki jih mora odobriti redna skupščina. Redna skupščina mora biti sklicana v 120 (sto dvajsetih) dneh od konca proračunskega leta.
 3. Računovodski izkazi morajo biti predloženi na sedežu Združenja v osmih (osmih) dneh pred skupščino, sklicano v odobritev, in vsak član jih lahko pregleda na lastno pisno zahtevo.
 

Naslov VII

Razpustitev Združenja in namembnost sredstev
 
30. člen – Razpustitev in prenos sredstev 
 1. O razpustitvi Združenja odloči izredna skupščina s soglasjem najmanj 3/4 (tri četrtine) članov, tako na prvem kot na drugem sklicu.
 2. Skupščina, ki se odloči za razpustitev Združenja, imenuje tudi enega ali več likvidatorjev in odloča o namembnosti preostalega premoženja, ki ga je treba, ob pozitivnem mnenju urada iz člena 45, c.1, kodeksa tretjega sektorja in razen, če zakoni ne zahtevajo drugače, prenesti drugim slovenskim ustanovam ali združenjem s podobnimi nameni tretjega sekotrja, če tega ni, pa Socialni ustanovi Italija, v skladu z določbami čl. 9 kodeksa tretjega sektorja.
 

Naslov VIII

Končne določbe
 
31. člen – Pravila o napotitvi 
 1. Čeprav v tem statutu ni izrecno določeno, se uporabljajo kodeks tretjega sektorja in njegove izvedbene določbe ter civilni kodeks in z njim povezane izvedbene določbe, če so združljive.